Choroby zawodowe

Wykonywanie pracy, niezależnie, czy jest to praca fizyczna czy umysłowa, może przynosić nie tylko dochody, ale także prowadzić do rozmaitych schorzeń. Jednak nie każda dolegliwość naszego organizmu, którą powiążemy z pracą zawodową, będzie mogła być zakwalifikowana jako choroba zawodowa. Wykaz tych chorób określony jest w Kodeksie Pracy i na bieżąco aktualizowany. Choroby zawodowe zaliczane są do grona chorób cywilizacyjnych. Choroba może być uznana za zawodową, jeśli związana jest z wykonywaniem pracy w szkodliwych warunkach lub sposób jej wykonywania prowadzi do uszkodzenia zdrowia. Procedura rozpoznania i orzekania o tego typu chorobie jest ściśle określona przepisami ustawy. Zgłoszenia podejrzenia takiego rodzaju choroby może dokonać sam pracownik albo mający z nim kontakt lekarz lub też pracodawca. Przyznanie chorobie statusu choroby zawodowej oznacza dla nosiciela choroby możliwość otrzymywania świadczeń, m.in. zasiłku chorobowego, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowania czy renty. Pracownik może starać się także o pokrycie kosztów leczenia oraz innego rodzaju wynagrodzenia pieniężne za powstały podczas pracy uszczerbek na zdrowiu. Najczęściej występującymi chorobami zawodowymi są choroby narządu głosu. Powodem tych schorzeń jest nadmierny wysiłek głosowy (a za taki uznaje się trwający ponad 15 lat), występujący głównie w pracy nauczyciela. Na drugim miejscu pośród najpopularniejszych chorób zawodowych są choroby płuc. Te dolegliwości wiążą się z wdychaniem szkodliwych dla zdrowia pyłów, np. podczas wykonywania pracy górnika, ale ich przyczyną mogą być także trudności z rzuceniem palenia. Spośród chorób zawodowych istotną grupę stanowią choroby zakaźne i pasożytnicze, a także związane z ubytkiem słuchu. Długotrwała praca w hałasie prowadzi do niedosłuchu lub całkowitej głuchoty i występuje najczęściej pośród pracowników fizycznych, wykonujących swoje zajęcia w dużych halach produkcyjnych przy towarzyszeniu huku maszyn i urządzeń. Inne choroby zawodowe to: nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników rakotwórczych występujących w miejscu pracy, choroby układu nerwowego, choroby skóry, choroby opłucnej związane z wdychaniem pyłu azbestu, a także choroby układu ruchu.

Polecamy:

Uronal | Lutenea na poprawę wzroku | Artroser

Be the first to comment “Choroby zawodowe”